Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ima az átkokból való szabadulásért

singing-bird_li.jpegAz alábbi imát az átkokból való szabadulásért, Dr. Flaisz Endre teológus, a Szent Pál Akadémia adjunktusa állította össze, tudományos alapossággal. Ennek az imának a lényege, hogy az Isten Igéjébe vetett hitünket hangosan kimondva, a bibliai igazságokat fegyverként használhatjuk a sorsunkat akadályozó, a boldogulásunkat romboló ördögi erőkkel szemben. Derek Prince világszerte elismert, XX. századi bibliatanító szerint a megvallás nem mást jelent, mint ugyanazt kimondani a saját szánkkal, amit már Isten is kimondott az Ő szájával; ezáltal a saját beszédünket összeegyeztetjük Isten beszédével. Ez a viselkedés pedig egyenlő a Jézus Krisztus mellé való odaállással, ami által felszabadítjuk az Ő teljes tekintélyét, hatalmát és erejét az életünkben, hiszen Ő a mi megvallásunk főpapja. Ha azonban csöndben maradunk, az Ő szolgálatát akadályozzuk meg. Rossz megvallásokkal, negatív, hitetlen beszédekkel pedig egyenesen gonosz erőket hívunk be az életünkbe, a sorsunk befolyásolására.

A proklamáció agresszív megvallást jelent; ezek a kinyilvánítások tehát a szellemi hadviselés szavai a szánkban. Számtalan hétköznapi helyzet létezik, melyben Isten erejének felszabadulására van szükségünk; ennek pedig nincs hatásosabb eszköze, mint Isten Igéjének megvallása.

A hírnökök a régebbi történelmi korokban azok az emberek voltak, akik egy nagyhatalmú személy megbízatásának birtokában, elmentek bizonyos földrajzi területekre, hogy kihirdessék ennek a tekintélyes embernek az akaratát, elhatározását. Az Újszövetségben ez a hatalmi szó, tekintélyes szó a prédikáció, ami szintén a hírnökök szava, akiket Isten küld az emberekhez. Mielőtt tehát Isten véget vet ennek az általunk ismert világnak, a hírnökein keresztül kinyilvánítja az Ő akaratát. Addig nem jön el ennek a kornak a vége, míg Jézus Krisztus Egyháza nem teszi meg a feladatát, az Ő bizonyságtevőjeként itt a földön. Hirdetnünk kell tehát Jézus Krisztus evangéliumát, minden nemzetben. Isten Igéjének megvallását pedig csodák és jelek kísérik. Ahogy Mózesnek nem volt szüksége másra a népének Egyiptomból való kiszabadításához, csak egy pásztorbotra, úgy nekünk sincs egyébre szükségünk az elhívásunk beteljesítéséhez, csak a Bibliánkra. Mert a Biblia természetfeletti könyv: határtalan erő van benne!

rozsa.png

Úr Jézus Krisztus én hiszem, hogy Te Isten fia vagy, aki a kereszten meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból. Én most megbánom minden bűnömet, megtérek azokból, és kérem tőled a bűneim bocsánatát! Abbahagyom az engedetlenséget és a lázadást, és alárendelem magam neked, mint uramnak. Különösen bocsánatot kérek azokért a bűnökért, amelyek kiszolgáltattak engem az átoknak. Kérlek, bocsásd meg az őseim bűneit is, amelyek átkot hoztak rám, és szabadíts meg engem az őseim bűneinek következményeitől is.

Bocsánatot kérek a tízparancsolat első két parancsolatának megsértéséért, amely a negyedik generációig elható átkot eredményez. Vagyis bocsánatot kérek azért, hogy más istent is elismertem az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene mellett, és hogy képeket, szobrokat illettem Istennek kijáró tisztelettel.

Kérlek, Jézus, hogy bocsásd meg az erkölcsi bűneimet is, bocsásd meg a szüleim iránti tiszteletlenségemet, megvetésemet vagy gyűlöletemet, hogy hosszú életet élhessek, és jó dolgom legyen a földi életem során.

Bocsásd meg ha igazságtalanul bántam a gyönge, védtelen, kiszolgáltatott emberekkel, árvákkal, öregekkel, vakokkal, vagy más gyámoltalanokkal.

Bocsásd meg minden bűnös, törvénytelen szexuális magatartásomat, cselekedetemet, amelyeket Mózes V. könyvének 27. részében átok alá helyeztél, valamint minden más erkölcsi bűnt, amelyek átkot vontak az életemre.

Bocsásd meg minden antiszemita megnyilvánulásomat, a zsidó emberek csúfolását, szidalmazását, becsmérlését, amelyekből most megtérek, mert Te azt mondtad, hogy aki átkozza Ábrahámot és az ő magját, az maga is átkozott lesz. Én minden ilyen cselekedetet megtagadok, és áldom Ábrahámot és az ő test szerinti leszármazottait, a zsidóságot.

Ezen kívül bocsánatot kérek minden testben bízásért, mert Te azt mondtad, hogy átkozott az az ember, aki testben bízik és testbe helyezi az erejét. Én most megtérek minden olyan magatartásból, amely a természetes erőfeszítéseket Isten elé helyezte, és teljes erőmből az Úrban bízom.

Zakariás próféta azt mondta, hogy az embereknek és Istennek a meglopása – beleértve a hamis esküt is – átkot hoz, és lerombolja az ember házát, vagyonát. Én most megbánok minden ilyen cselekedetet, megtérek a lopás bűnéből, és bocsánatot kérek miatta.

Megbocsátok minden más embernek, aki vétkezett ellenem, hogy Te is megbocsásd nekem ezeket a bűneimet, amelyek átkot hoztak rám. Sőt, ha az őseim követtek el olyan bűnöket, melyek átkot hoztak rám, akkor azt is bocsásd meg, és szabadíts meg engem az őseim bűneinek minden következményétől.

Jézus nevében megtagadok és megtörök minden olyan átkot is, amelyet valamilyen hatalom vagy tekintély birtokosaként – tehát például szülői tekintélyből, apai/anyai/férji tekintélyből, vagy valamilyen munkaadói tekintélyből – mások mondtak ki az én életemre. Ezen kívül Jézus nevében megtagadom az önmagamra kimondott átkokat is. Végül Jézus nevében megtagadok és megtörök minden olyan átkot is az életemen, amelyet a sátán szolgái, jövendőmondók, mágusok, varázslók helyeztek az életemre, és Jézus nevében megtagadok minden lelki beszédet, és lelki démonikus imát, amelyekkel mások tudatosan vagy tudatlanul átkot mondtak az életemre. Ezek nem lesznek meg az én életemben, mert hiszek Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, az én Megváltómban, aki a kereszten magára vette az átkaimat is!

A Galata 3:13-14-ben meg van írva, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, - engem a törvény átkától, átokká lévén értem, mert meg van írva, átkozott mindenki, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a nemzeteken, tehát én rajtam is, hogy a Szellem ígéretét – ami az Ábrahám áldása – elnyerjem hit által. Vagyis Jézus átokká lett helyettem, hogy én áldást vehessek.

Jézus megváltott engem az elmebeli vagy érzelmi összeomlásoktól, őrültségtől, tébolyodástól, elmezavartól, idegösszeomlástól és depressziótól.

Jézus megváltott az ismétlődő vagy krónikus betegségektől, és az öröklött betegségektől is, mert meg van írva, hogy a betegségeimet viselte és a fájdalmaimat hordozta, hogy én az ő sebeivel meggyógyuljak minden betegségből.

Jézus megváltott engem a meddőségtől, a koraszülésre való hajlamtól, és az ezekhez kötődő női problémákból, mint a menstruáció kimaradása, rendszertelen menstruáció, rosszullétet okozó menstruációs görcsök, frigiditás, ciszták, tumorok, kinövések, és egyéb zavarok a szaporodásban részt vevő szervek bármelyikénél. Jézus megváltott attól is, hogy a szülésem során az újszülött nyakára tekeredjen a köldökzsinór. Ezért a Jézus nevében megtöröm ezeket az átkokat az életem felett és megvallom, hogy áldott lesz a méhem gyümölcse.

Jézus megváltott attól is, hogy a házasságom összeomoljon, és elidegenedjek a házastársamtól és a családtagjaimtól. Jézus megváltott attól az átoktól is, hogy fiakat és lányokat nemzek, de nem lesznek az enyéim. Ezért én most a Jézus nevében kijelentem, hogy az én gyerekeim nem lesznek a kábítószernek, alkoholnak és más szenvedélyeknek, vagy gonosz embereknek a foglyai.

Jézus megváltott engem az anyagi átkokból is, mert meg van írva, hogy szegénnyé lett értem, hogy én az Ő szegénysége által meggazdagodjak. Ezért Jézus nevében megvallom, hogy nem fogom szolgálni az én ellenségeimet éhen és szomjan, meztelenül és mindennek szűkében, és nem leszek hitelezőknek a rabszolgája, hanem megszabadít engem az Úr az adósságokból, és áldott lesz a kosaram és sütőteknőm, vagyis az anyagi életem.

Jézus megváltott engem a balesetekre való hajlamtól is, ezért én nem leszek többet peches ember.

Jézus megváltott engem az öngyilkosságtól és a természetellenes vagy korai elhalálozástól is. Ezért én Jézus nevében megtagadom ezt az átkot is, megtagadom a negatív hitet, amely esetleg nyitottságot hozott létre bennem a halál felé. Megtagadom az olyan mondatokat, amelyekkel azt mondtam ki, vagy azt gondoltam, hogy én nem fogom megérni az 50-dik, 60-dik vagy bármelyik életévemet. Jézus Krisztus nevében igenis meg fogom érni azt a kort, amelyet az Úr elkészített a számomra! Bezárom a lelkem és a szellemem a természetellenes és korai halál átka előtt, és Jézus nevében megtöröm ezt az átkot az életem felett.

Én most Jézus nevében megtörök minden átkot az életem fölött, amelyek az őseim bűnei miatt, vagy a saját bűneim miatt jöttek rám, vagy pedig mások helyezték az életemre. Köszönöm Jézus, hogy Te legyőzted az átkokat az életemben, ezért én most dicsérlek, magasztallak Téged, és hálát adok neked a Te szabadításodért.

A Jézus nevében, ámen!

0_osgcigzzpfy1ysg-.png

Edna Holy Bloom keresztény blog keresztény blogok keresztény blogger keresztény bloggerek